Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments

[Northern Cyprus Property] NEDEN KUZEY KIBRIS’TA EMLAK SATIN ALMALI?

PROPERTY GUIDE
By Rachel Watson

NEDEN KUZEY KIBRIS’TA SATIN ALMALI? [WHY BUY PROPERTY IN NORTHERN CYPRUS...]

Düşük mülk fiyatlar? [prices of properties such as apartments in Northern Cyprus], muhteşem doðal güzelliði, tarihi kasabalar? ve el deðmemiş kumsallar? ve tabii ki gelenekleri…..

Düşük mülk fiyatlar? [low property prices in Northern Cyprus], muhteşem doðal güzelliði [of Northern Cyprus], tarihi kasabalar? ve el deðmemiş kumsallar? ve tabii ki gelenekleri... Hayat burada [in Northern Cyprus] öylesine ucuz ve makul ki, diðer yerler Kuzey K?br?s [Northern Cyprus] yan?nda oldukça pahal? kal?yor. Yemekler oldukça iyi, ve d?şar?da yiyeceðiniz bir yemek sadece 5 stg, bira 50p ve espresso da sadece 15p'ye geliyor. Ve eðer K?br?s [Cyprus problem] sorunu bir çözüme kavuşursa erken davranan al?c?lar [purchasers of flats/apartments etc in Kyrenia and elsewhere] için denemeye deðer düşük [low prices in Northern Cyprus] fiyatl? birçok f?rsat doðacak .

Neden olmas?n?
Bahçeli arazi veya mülk properties [properties such as flats/apartments etc in Northern Cyprus] almak isteyen yabanc? al?c?larla [purchasers of properties such as flats/apartments etc in Northern Cyprus] ilgili hala birtak?m s?n?rland?rmalar var. Bunun için acenteler işbirliðiyle bir firma ya da şirket kurulabilir. Bu gibi s?n?rland?r?lmalar?n kald?r?lmas?, K?br?s'?n Avrupa Birliði'ne giriş sürecinde olmas? ad?na beklenen bir ad?md?r. Ama yabanc? müşterilerin [cleints of flats/apartments etc in Kyrenia etc] tar?m arazilerine yay?lmas? korkusu da var tabii. Kuzey K?br?s'?n [Northern Cyprus] suç ve ahlaks?zl?k veya ypzlaşma gibi bir sorunu da yok.

K?br?sl? Türkler [of Northern Cyprus], Yabanc? Al?c?lar [foreign buyers of properties] Hakk?nda Ne Düşünüyor?
K?br?sl? Türklerin [Northern Cyprus Cypriots] yabanc? al?c?lar [overseas buyers of flats/apartments etc] hakk?nda farkl? görüşleri olmas? gayet anlaş?l?r bir durum. Yabanc?lar?n ülkeye [Northern Cyprus] ve ucuzluða [cheap properties such as flats/apartments etc in Kyrenia] dair düşünceleri var. 20,000 stg den başlayan evler [properties such as flats/apartments etc] yabanc?lar için çok ucuz fakat Kuzey K?br?s'?n [Northern Cyprus] y?ll?k gelirinin 4,500 stg olduðunu da hat?rlatmakta fayda var. Acentelerin [estate agents in Northern Cyprus, located mostly in Kyrenia] söylediðine göre, buna raðmen çoðu insan yabanc? yat?r?m?n? [investment in properties such as apartments/flats etc] destekliyor [in Northern Cyprus].
Peki ya Harcamalar [costs related to property purchases in Northern Cyprus]?
Al?c?lar ve sat?c?lar [buyers and sellers of properties in Northern Cyprus], emlakç?lara [estate agents of Northern Cyprus, located mainly in Kyrenia] komisyon öderler. Fiyatlar %3 ile %6 aras?nda deðişiklik gösterebiliyor. Fiyat?n yaklaş?k %2'sine eşdeðer bir pul vergisi de var. Baz? acenteler [agents of Northern Cyprus, located mainly in Kyrenia] fiyat?n %5 ile 10'u aras?nda bir ücretle, hem acente ücretini hem de yasal işlemlerle çeviri ücretlerini [fees in Northern Cyprus]. de al?yor. Ýnceleme ve pul vergisi [stamp duty fees in Northern Cyprus] bu ücretin d?ş?nda b?rak?l?yor. Arazili mülklerde [properties such as apartments/flats etc in Kyrenia etc] vergi %12 dir. Ve bu mülkü sat?n almak için kurulan firman?n [company in Northern Cyprus] ücretini karş?lar. Çoðu acente [agents agents of Northern Cyprus, located mainly in Kyrenia] vergileri ve yasal masraflar? da kapsamas? için ücreti %10a ç?kar?yor.

Piyasada Ne var? [What's on the market in Northern Cyprus]?
Mülkler [properties such as flats/apartments etc in Kyrenia] çeşitli fiyatlarda piyasaya sürülebilir. K?rsal alanda yaln?z, sakin ve tenha bir yerde, 3 odal?, ve işiniz varsa da şehire yak?n olabileceðiniz bir yer düşünüyorsan?z, 50,000 stg’e bu evin sahibi olabilirsiniz. Ayr?ca, deniz k?y?s?nda mülkler [properties such as flats/apartments etc in Kyrenia etc] de mevcut. Tatl?su’da yeni bir villa [property] size 54,000 stg’e mal olacakt?r. Lüks, mimari dizayna sahip deniz kenar?nda bir villan?n yüzme havuzu var. Biçilen fiyat ise 112,000 stg [in Kyrenia etc]. Golf heveslileri için doðal güzellikteki Alagadi sahillerine [close to Kyrenia] ya da diðer ad?yla kaplumbaða sahillerine yak?n bir yerde olan evler [property], goIf tutkunlar? için ideal. Yeni yap?lm?ş 18 delikli golf sahas?, onlar için muhteşem bir f?rsat. Bu evler k?y? kesitinde bir golf evine sahip olma rüyan?z? gerçekleştirecek.

© 2005 - 2016 Distinctive Properties Ltd. Distinctive Properties Visitor Number