Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments

PÝYASA [Northern Cyprus Property] RAPORU - KUZEY KIBRIS HOME

Kavurucu s?cak bir yaz?n ard?ndan k?ş yine kap?m?zda ve öyle görünüyor ki biraz zay?flayan emlak pazar?na [Northern Cyprus Property market] yenilenmiş bir hayat getirmiş gibi.

Son birkaç ayd?r gittikçe daha fazla kişi, kimselerin uðramad?ð? yerlerde [in Northern Cyprus] emlak [Northern Cyprus apartments etc.] sat?n al?rken sat?n alma konusundaki eðilimler deðişiyor. Buna bir örnek de, daha önce fazlas?yla k?rsal ve urgarl?ktan [central Kyrenia] uzak olduðu için bir kenara at?lm?ş olan Sadrazamköy! Çekici atmosferi ve Girne'ye [Kyrenia] olan uzakl?ð? nedeniyle Sadrazamköy geçmişte buldozerlerden çok kuş gözlemleriyle biliniyordu ama bölgeye olan son zamanlardaki ilgi [for Northern Cyprus properties] nedeniyle bölgede doðuya doðru yönelen gittikçe daha fazla [Northern Cyprus] inşaat şirketi görülüyor. Ancak bölgeye oIan ilgi konusunda son zamanlardaki gelişmede gittikçe daha fazla doðuya doðru yönelen inşaat şirketine işaret ediyor. KKTC [Northern Cyprus] çap?ndaki emlak acenteleri [of Northern Cyprus] bizleri 'neden' sorusuna yöneItecek şekilde ilginin [for Norhern Cyprus properties such as apartments] adan?n daha az yerleşim olan bölümlerine yöneldiðini bildiriyor.


Yat?r?mc?lar?n Cenneti

Kuzey K?br?s'a [Norhern Cyprus]gelen Ýngilizlerin çoðu, Ýngiltere'de yeteri kadar itiş kak?ş gördükleri için kentin parlak ?ş?klar?ndan [central Kyrenia] uzak olmay? yeðlerlerken, tatil evi sat?n alan diðerleri ise sadece daha k?rsal bir kuzey K?br?s deneyimini [Northern Cyprus apartments etc] yeðlediklerini söylüyorlar. Hareketin ard?ndaki neden ne olursa, bu emlak acenteleri [of Northern Cyprus] için büyük bir iş.

Kuzey K?br?s'ta [Northern Cyprus] yat?r?m [Northern Cyprus apartments etc] yapmak, ayn? anda tüm apartman bloklar?n? sat?n almak ya da emlak fiyatlar? yükseldiðinde birkaç y?l içinde yeniden satmak üzere büyük tatil bölümlerini sat?n almak konusunda büyük ad?mlar at?ld?. Ýlk kez yat?r?m [Northern Cyprus apartments etc] yapacak olanlar? cezp edecek şekilde ücretlerin hala düşük ve ilk masraf?n çarp?ç? bir şekilde düşmesi nedeniyle Sadrazamköy ve Kayalar gibi yerler bu tür sat?n al?mlar için mükemmel yerler. Birçok yat?r?mc?, ipotek ödemelerini dengelemek amac?yla kira geliri [of apartments etc] kullanma olas?l?ð?yla ilgileniyorlar. Tabi ki bu bir olas?l?k -ama hiçbir şey de kanun deðil. Þu anda Kuzey K?br?s'?n palazlanmaya başlayan turizm pazar?, herkes bunun gelecekte nas?l başar?ya ulaşacað?n? düşünse de bireysel kendi kendine hizmet verenlerden çok her şey dahil paketlerini yeðliyor.


K?rsal Çekicilikler

Kuzey K?br?s'taki [Northern Cyprus] emlak [apartments etc] patlamas?n?n en çok olduðu yerin Esentepe olduðu konusunda çok az kişi tart?şmaya girebilir. 18 delikli goIf Sahas? projes? yan?nda yeni bir marina önerisi ile Esentepe, baz?lar?n?n daha şimdiden onu "Küçük Monako" olarak adland?rmalar?yla adan?n en s?cak yerleşim birimlerinden biri [of Northern Cyprus], olmaya aday. Bölgede halihaz?rda say?s?z inkişaf çal?şmalar? yürütülürken bunlar?n en önemlilerinden biri de kuşkusuz sadece Esentepe'de beş projesi birden olan Northern Cyprus Properties.

Northern Cyprus Properties'in müdürü Tahsin Özbað, "hiç şüphesiz Esentepe enfazla emlak [Northern Cyprus apartments etc] satt?ð?m?z bir yer ve önümüzdeki aylarda bölgede daha çok proje planl?yoruz” diye konuşuyor.

Esentepe harika manzaralara sahip olmas? yan?nda Gime'den [central Kyrenia] uzakl?ð? da merkezden sadece 20 dakikal?k bir sürüş uzakl?ð?nda olmas?na karş?n "doðayla baş başa" duygusunu veriyor. Bu nedenle de tatilcilerin hayallerindeki evi [Northern Cyprus apartments etc] almak için bu bölgede toplanmalar?na şaşmamal?. Her ne kadar bugüne kadar ev sat?n almak isteyenler [of Northern Cyprus properties] için geleneksel odak noktas? Girne'de [Kyrenia] ve çevresindeki sahil köylerindeki tatil daireleri [apartments] olmuşsa da öyle görünüyor ki şimdi insanlar ufuklar?n? genişletiyorlar. Kuzey K?br?s'taki [Northern Cyprus] emlak [apartments etc] sat?şlar?n?n çoðu eskiye dayal? ve eski Osmanl? çekiciliðini gösteren bir eski-dünya dairesi ya da daðda izole edilmiş restorasyon gerektiren bir yeri bulmak çok kolay. Ýnşaat işleri ateşli bir şekilde, Kuzey K?br?s'?n [Northern Cyprus] etkileyici emlak portföyüne katk?da bulunacak şekilde konut patlamas?na ayak uydurmaya çal?ş?yor.

Kuzey K?br?s'ta [Northern Cyprus] gittikçe artan say?daki emlak acenteleri hala filizlenmekte olan emlak pazar?n?n [Northern Cyprus property market] kan?t?. Öyle ki hiçbir yere bir emlak acentesi görmeden gidemiyorsunuz ve Unwins, Portland ve Henry Charles Estates gibi birçok acente, hala iş olduðunu gösterecek şekilde ikinci şubelerini açm?ş bulunuyor. Geçen beş y?l içerisinde 2000'den fazla yabanc? Kuzey K?br?s'ta [Northern Cyprus] mülk [apartments etc] sat?n al?rken bu rakam?n gelecek y?llarda – KKTC de [Northern Cyprus] eðer yabanc? taş?nmaz mallar?yla ilgili yasalarda bir deðişiklik olmazsa - çarp?c? bir şekilde artmas? bekleniyor.


"Abart?lm?ş Propaganda"

Raðbet görmeyen 125 y?ll?k kira önerisi [of Northern Cyprus], bunun sadece emlak piyasas?na olumsuz etki yapmakla kalmay?p, ülkedeki yat?r?mlar [of properties such as apartments etc] çarp?c? bir şekilde düşer hatta belki de tümüyle dururken ülke ekonomisine de etkisi olacað?na inanan potansiyel al?c?lar ve emlak acenteleri [of Northern Cyprus] taraf?ndan öfke ve hayal k?rkl?ð?yla karş?land?. Yine de öneri, "Yabanc?lara sat?lan gittikçe artan say?daki emlakle of [Northern Cyprus apartments etc] ilgili şikayetler al?yoruz" diyen Başbakan Talat taraf?ndan savunuldu. "Abart?lan propaganda nedeniyle birçok yabanc?n?n K?br?s'ta malsat?n ald?ð? doðru. Bu insanlar?m?z aras?nda oldukça gerginlik yaratt?. Ýnsanlar bizleri tüm ülkeyi satmakla suçlamaya başladl. Baz? araşt?rmalar yapt?k ve bu al?şkanl?ð?n, özelikle de Ýngilizler aras?nda çok normal olduðunu gözlemledik. Hatta Ýngiltere'deki gibi 125 y?l süreli kira süresini adapte ederek yabanc? al?c?lar?n of [Northern Cyprus apartments etc] tüm konuyla ilgili olarak daha güvenli olmalar?n? saðlad?k."

Fatura ve sonucu ne olacaksa olsun, şimdiki koalisyonun düşmesi durumunda, Þubat'ta yap?lmas? önerilen seçimlerle birlikte oluşacak dengeli bir hükümetle bile durum sonuçlanacak gibi deðil.


Dünyaca Tan?nma

Londra ve Manchester'deki Emlak Yat?r?mc? Show'undaki başar?n?n ard?ndan baz? kuzey K?br?s [Northern Cyprus] emlak acenteleri mallar?n? dünya çap?ndaki sergilerde dolaşt?rmay? planl?yorlar. Northern Cyprus Properties, Eylül'de Dubai'e gittiklerinde adaya karş? ciddiye al?nacak oranda bir ilgi gördüklerini bildirerek bu kez daha büyük bir pozisyonda olmak üzere Dubai'de bir sonraki Þubat ay?nda yer alacak gösteriye [Northern Cyprus property shows] haz?rland?klar?n? bildirdiler. Ayn? zamanda kesinlikle "En Çok Seyahat Etmiş Emlak Acenteleri" [of Northern Cyprus] ad?n? vererek Rusya, Kuveyt, ve Hong Kong yan?nda Manchester'deki Emlak Yat?r?mc? Gösterisi'nde de sergilemede bulunmay? planl?yorlar.

Kesin olan bir şey var ki KKTC'yi [Northern Cyprus] farkl? pazarlarda tan?tmak ancak daha fazla büyüme ve ülkenin tan?nmas?na yol açar. Her ne kadar en son görmek istediðimiz adadaki [Northern Cyprus], her boş arsada apartman [Northern Cyprus apartments etc] daireleri olsa da yap? ticareti K?br?s Türk [Northern Cyprus] ekonomisinin gerekli bir bölümü ve bunu canland?rmak için ne kadar katk? koyarsak o kadar iyi!

Cemay Ýmren

KUZEY KIBRIS HOME
ISSUE 24
ARALIK 2004
© 2005 - 2016 Distinctive Properties Ltd. Distinctive Properties Visitor Number