Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments

[Northern Cyprus Property] Profil - KORINIA ESTATE [Girne, Kuzey K?br?s]

PROFÝL: KORINIA ESTATE [Kyrenia, Northern Cyprus]

20 y?ll?k deneyim AB standartlar?nda hizmet... Korinia Emlak [Kyrenia, Northern Cyprus]

"Ýddia ediyoruz. Kuzey K?br?s'ta [Northern Cypr?s] en büyük ev listesi properties [such as apartments etc] bizdedir. Oluşturduðumuz güvenle 20 y?ld?r burday?z [in Northern Cyprus], 20 y?l daha kalmaya kararl?y?z. Ýşimizde çok dikkatli davranmaya özen gösteririz" diyen Güray Haksever, önemli bir noktaya da dikkat çekmeden geçemiyor. "Bizim için tüm müşterilerimiz [potential buyers of properties such as apartments in Kyrenia etc] ayn? deðerdedir."

Baz? işler ciddiyet ve güvenirlilik ister. Emlakç?l?k da bu mesleklerden biri. Ciddiyet ve güvenilirlik prensiplerinden taviz vermeyenler ise sektörde uzun soluklu yaşama şans? bulur. T?pk? Korinia Emlak [Kyrenia, Northern Cyprus] gibi. Güray Haksever ve oðlu Gürkan Haksever'in kurduðu bir aile şirketi durumundaki Korinia Emlak'?n [Kyrenia, Northern Cyprus]. Kuzey K?br?s'ta [Northern Cyprus] 20 y?ll?k bir geçmişleri var. Kuzey K?br?s'a [Northern Cyprus] d?ştan ilginin bugüne göre yok denecek derecede az olduðu bir dönemde profesyonel anlamda emlak işine ilk ad?m?n? atan şirketlerden biri.

"Bana "Guy" oðluma "Kirk" olarak hitap ederler." diyor Güray Haksever. Yanlar?nda çal?şan orta yaşl? güler yüzlü Ýngiliz'i de "Paul aileden biri gibi" diye tan?t?yor.

ÝLGÝ YENÝDEN ARTTI
[RENEWED INTEREST IN THE TRNC [Northern Cyprus]]

Bu sözleri üzerine doðal olarak Kuzey K?br?s'a [Northern Cyprus] yabanc?lar?n ilgisinin [in properties such as apartments in Kyrenia etc in Northern Cyprus] ne durumda olduðunu soruyoruz.

"Annan Plan? ve RumIar?n mülk davalar? konusundaki girişimleri nedeniyle bir durgunluk [stagnation in property sales] dönemi yaşand?. Ama son bir buçuk ayd?r yeniden hareketlenme [renewed interest property sales such as apartments in Kyrenia] başlad?. Müşterilerimizin yüzde 90'? Avrupal?" yan?t?n? al?yoruz.

Acaba yabanc?lar hangi amaçla ev al?yor?
[Why are foreigners buying? [in Northern Cyprus]]
"Baz?lar? [properties such as apartments in Kyrenia etc] yerleşmek için al?r. Baz?lar? yat?r?m [apartments, villas etc] için al?r. Gelir bir ay kal?r, geriye kalan aylarda kiraya [buy to let] verir. Bir müddet sonra satar başka ev [house or flat etc] al?r. Bir zamanlar emekli olup geriye kalan yaşamlar?n? burada sürdürmek için ev alanlar [of properties such as apartments in Kyrenia etc] yoðunluktayd?. Þimdi gençler de ev [house and/or flats etc] almaya başlad?. Burada [Northern Cyprus] kendilerine iş imkan? yaratmak için ev alan gençler [buyers of properties in Northern Cyprus] de var. Bunlar?n çoðunluðu Ýngiliz."

YABANCILARA NASIL ULAÞIYORLAR
[ATTRACTING FOREIGNERS [to Northern Cyprus]]
Korinia Emlak [Kyrenia, Northern Cyprus] yurtd?ş?nda Kuzey K?br?s'a [Northern Cyprus] ilgi gösterenlere nas?l ulaş?yor?

"Web sayfam?zIa tüm dünyaya ulaşmaya çal?ş?yoruz. Bunun yan?nda, burada [in Northern Cyprus] ve Ýngiltere'de yay?nlanan kaliteli dergilere reklamlar?m?z? veriyoruz. Daha da önemlisi Ýngiltere'deki baz? ciddi emlak şirketleriyle de işbirliði yap?yoruz."

ÝNÞAAT PATLAMASINDAN HUZURSUZLUK
[CONSTRUCTION WORRIES [in Northern Cyprus]]
Geçmişte doðal güzelliði ve sakinliði için Kuzey K?br?s'? [Northern Cyprus] tercih eden Ýngilizler foreigners [potential buyers of properties such as apartments in Kyrenia etc] son y?llardaki yoðun yap?laşma konusundaki düşünceleri ne?

"Geçmişte gelip Kuzey K?br?s'a [Northern Cyprus] yerleşen Ýngiliz ve diðer yabanc?lar "Sükuneti ve doðal güzellikleri kaybediyoruz" diye hakl? bir endişe içerisine girdiler. Bize göre de Ýçişleri ve Çevre Bakanl?klar? [of Northern Cyprus] bu işi denetim alt?na almal?d?r. Birçok bölgede altyap?s? haz?rlanmadan yüzlerce bina yap?l?yor [in Northern Cyprus]. Bu saðl?kl? bir gidişat deðil [for Northern Cyprus property market]." 
 
© 2005 - 2016 Distinctive Properties Ltd. Distinctive Properties Visitor Number