Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments

[Northern Cyprus Property] KUZEY KIBRIS ÝÇÝN ULUSLARARASI KONSEY

KUZEY KIBRIS ÝÇÝN ULUSLARARASI KONSEY [INTERNATIONAL COUNCIL FOR NORTHERN CYPRUS]
By Keith Lloyd

Eski Cumhurbaşkan? Rauf Denktaş yönetimindeki K.K.T.C. [Northern Cyprus] müsteşar? ve şimdi de Kuzey K?br?s için Uluslararas? Konsey'in (ICNC) [International Council for Northern Cyprus] geçici yönetim kurulunun başkan? Say?n Ergün Olgun bu aralar, Property NC'ye [Northern Cyprus] Lefkoşa'daki ofisinde, son zamanlarda kurulan lobi grubunun amaç ve hedeflerini aç?klad?ð? bir röportaj verdi.

ICNC'nin [International Council for Northern Cyprus] Eupro ve Embargoed! [of Northern Cyprus] gibi diðer benzeri örgütlenmelerden nas?l ayr?ld?ð? sorulduðunda Olgun Bey şöyle aç?kl?yor, "Bahsettiðiniz iki organizasyonla da çal?şmaktan dolay? mutluyuz, birlikte çal?şarak Kuzey K?br?s'?n [Northern Cyprus] insanlar? için büyük şeyler başarabiliriz, fakat rollerimiz tamamlay?c? olmas?na raðmen işlevlerimiz farkl?d?r. Eupro ve üyeleri, K?br?sl? Rumlar'?n Kuzey K?br?s'a [Northern Cyprus] karş? giriştikleri propaganda kampanyas?na karş? koyarak çok iyi bir iş ç?kar?yor ve mülkiyet [Northern Cyprus properties] meseleleri hususunda diðer taraftan ç?kan yasal hareketlere güçlü bir şekilde karş? ç?k?yor; ayn? zamanda K.K.T.C. [Northern Cyprus] turist reklamlar?n?n ilan panolar?ndan ve Londra otobüslerinin yan k?s?mlar?ndan ç?kar?lmas? için Londra için Taş?t'? (TfL) zorlayan Londra Belediye başkan? Ken Livingstone aleyhine yürütülen yasal savaşta da ön s?ralarda yer alm?şlard?r. Londra'daki Embargoed! üyeleri dünyan?n dikkatini özellikle insan haklar? ve uluslararas? yal?t?lm?şl?k konular?nda Kuzey K?br?s [Northern Cyprus] halk?na uygulanan haks?z ambargolara etkili bir şekilde çekiyor."

Olgun Bey, ICNC'nin [International Council for Northern Cyprus] daha geniş bir hedef zincirine sahip olduðunu aç?klamaya devam etti. Hükümet d?ş? bir organizasyon olarak ICNC [International Council for Northern Cyprus], K?br?s Türk [Northern Cyprus people] halk?n?n politik, ekonomik, sosyal ve kültürel ç?karlar?n? korumay? ve geliştirmeyi planl?yor. "Biz uluslararas? kamuoyunun, K?br?s Türk [Northern Cyprus people] halk?n?n politik eşitliðine, kendi geleceðini belirleme hakk?na, ve bu haklar?n uygulanmas? ile birlikte kesin bir politik eşitlik temelinde ortakl?ða gitmeyi reddeden K?br?sl? Rumlar göz önünde bulundurulduðunda, tan?nma hakk?na sayg? duymalar? gerekliliðini vurguluyor," diye belirtiyor Say?n Olgun Property NC'ye [of Northern Cyprus]. Olgun Bey'e göre ICNC'nin [International Council for Northern Cyprus] etkili olmay? amaçlad?ð? dört aşama var:

Politik aşamada,
ICNC [International Council for Northern Cyprus], KKTC [Northern Cyprus] hükümetinin K?br?s konusunda; onaylanm?ş bölgesel ayr?m prensibi ve 1960 garanti sisteminin devam?na dayanan, K?br?s Türk [Northern Cyprus] kesiminin politik eşitliðine ve eşit yasalara baðl? uzlaşmac? bir karar elde etmek için harcayacað? tüm politik çabalara her anlamda destek verecektir.

Ekonomik aşamada,
K.K.T.C.'nin [Northern Cyprus] tüm insanlar?n?n ekonomik ve kültürel refah?n? her türlü yasal baðlamda korumak, geliştirmek, desteklemek ve cesaretlendirmek,

direk uçuş yasað?n?n kald?r?lmas?, Kuzey K?br?s [Northern Cyprus] ve dünyan?n geri kalan? aras?ndaki ticaret, spor, seyahat ve turizme uygulanan tüm ambargolar?n sona ermesini de içeren fakat bununla s?n?rl? kalmayan bir şekilde Kuzey K?br?s'?n [Northern Cyprus] ekonomik yal?t?lm?şl?ð?n?n bitmesi zorunluluklar?n? yerine getirmeleri ve baðl?l?klar?n? kan?tlamalar? için uluslararas? kamuoyunu özel olarak da AB, ABD ve BM'yi aramak ve istekte bulunmak,

politik kurumlar ve bas?n yoluyla uluslararas? kamuoyu ile ilişkilerinde K.K.T.C. [Northern Cyprus] insanlar?n?n ekonomik ç?karlar?n? korumak ve geliştirmek.
Yasal aşamada,
K?br?s Rum yönetimi yarg?lama yetkisi ile veya deðil, herhangi bir birey, mahkeme, kurum, acente ya da hükümet otoritesinin direk ya da dolayl? olarak Kuzey K?br?s [Northern Cyprus] ekonomisinin ç?karlar?na önyarg?l? olmas? hesaplanan herhangi bir eylemine karş? koymak,

K.K.T.C. [Northern Cyprus people] halk?n?n yads?namaz haklar?n?n yerine getirilmesi gereðini tan?mas?n? ve reklam?n? yapmas?n? için uluslararas? kamuoyundan dilemek,

maruz kald?klar? ayr?m kadar, 1959-1960 Uluslararas? inceleme'si ve 1960 Anayasa's? alt?nda haklar?nda oluşan gediðin sonucu olarak maddi ve manevi kay?plara uðrayan K?br?s Türk halk? [Northern Cyprus people] ve kurumlar?n?n ac?lar?n?n telafisi için uluslararas? kamuoyundan Yunanistan ve K?br?s Rum kesimi'nden istekte bulunmas?n? dilemek.

Örgütlenme aşamas?nda,

ICNC [International Council for Northern Cyprus] için etkili bir örgüt yap?s? geliştirmek: K.K.T.C. [Northern Cyprus] yasalar?n? temel alarak hükümet d?ş? bir organizasyon olarak kay?t olmak ve Konsey'in [International Council for Northern Cyprus] hedeflerini anlamak ad?na, dava açma, kulisleşme ve Bas?n&Yay?n ilişkileri dahil olmak üzere tüm yöntemleri işletmek,

genel baðlamda Kuzey K?br?s'?n [Northern Cyprus] ve ICNC'nin [International Council for Northern Cyprus] amaçlar?n? paylaşabileceði, belirli ç?karlar?n? savunabileceði, geliştirebileceði ve reklam?n? yapabileceði herhangi başka bir örgüt ile ortak çal?şmak.

Olgun Bey, organizasyonun Birlik Maddelerini çoktan teslim ettiðini ve K.K.T.C.'nin [Northern Cyprus] yasal çerçevesi içerisinde tan?nan bir lobi grubu haline gelmek için tüm gerekli formaliteleri tamamlad?ð?n? aç?kl?yor. "Hala biraz oluşum aşamas?nda olmam?za raðmen, Yunanistan'?n K?br?s'? [Northern Cyprus] işgal etmekteki başar?s?z çabas?n?n 31'inci y?l? ad?na, Temmuz'un 15'inde Lefkoşa'da 'Utanç Günü' Rallisi ile kampanyam?za başlad?k. Ayr?ca; diðer adaletsizlikler ile birlikte, 'K?br?s Türk [Northern Cyprus people] halk?n?n şu anki durumunun direk sorumlusu tekrarlanan K?br?s Rum'unun /Yunan'?n bizi s?n?rland?rma ve bask? alma girişimleri olsa da, özellikle Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi Yunanistan'?n ve K?br?s Rum kesiminin yanl?ş eylemlerini desteklemekle suçludurlar' gibi bir ibareyi de bar?nd?ran ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a gönderdiðimiz mektup, bas?n bildirimiz ile uluslararas? medya takibini de beraberinde getirerek ses bulmuştur."

"Bu ay?n sonunda (25-26 Temmuz 2005) yine aktif olacað?z," diyor Olgun Bey. "Downing Street'te K?br?s Rum kesimi lideri Tassos Papadopolous'u karş?lad?ð? gün, Birleşik Krall?k
Başbakan? Say?n Tony Blair'e Güney'deki ofisinde, eski ve aktif bir EOKA üyesi olarak, Papadopolous'un AB bünyesinde Kuzey K?br?s [People of Northern Cyprus] insanlar?n? temsil etme vekilliði olmad?ð?n? belirten bir mektup göndereceðiz. Bizim burada Kuzey'de [Northern Cyprus] demokratik olarak seçtiðimiz kendi vekilimiz var; ayn? zamanda Tony Blair'e anlaşmak üzere olduðu kişinin Güney K?br?s'taki ofisi arac?l?ð?yla, eski Yugoslav Başkan? Milosevic davas?na bakan Uluslararas? Savaş Suçlar? Mahkemesi'nin soruşturmalar?nda bahsi geçen birçok offshore firman?n kay?t ettirttiðinin ileri sürüldüðünü hat?rlatacað?z."

"Kuzey, uluslararas? platformda yal?t?lm?ş kald?ð? halde, Güney taraf?n?n AB tam üyeliði statüsü ne hak kazanmas? mant?ks?zd?r," diye belirtiyor Olgun Bey. "2004 Referandum'unda Annan ortakl?k plan?na aç?k bir çoðunlukla bütün halk?m?z [People of Northern Cyprus] oy verdikten sonra, Güney taraf? çok büyük çoðunlukla aksine oylam?şt?r; kald? ki onlar AB üyeliði ve yararlar? ile ödüllendirilmişlerdir, ve K.K.T.C.'de [Northern Cyprus] biz, eşit bir politik taraf olarak hala mahrum b?rak?lmaya maruz kalm?ş, cezaland?r?lm?ş, yal?t?lm?ş ve insani haklar?m?z hiçe say?lmaya devam edilmiştir. ICNC [International Council for Northern Cyprus], insanlar?m?za karş? girişilmiş bu yanl?ş? doðru yapabilmek için her anlamda çok çal?şmaya devam edecektir," diye konuşmas?n? sonland?r?yor Say?n Ergün Olgun.
© 2005 - 2016 Distinctive Properties Ltd. Distinctive Properties Visitor Number