Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments

EV [Northern Cyprus Property] DOKTORU - KUZEY KIBRIS HOME

Ev Doktoru

Emlak yönetim uzman? [property management expert] Audrey Ellison’la birlikte

Son iki y?lda KKTC'deki [Northern Cyprus] emlak al?mlar?nda [purchase of properties such as apartments in central Kyrenia] yaşanan patlama ve onu takip eden emlak acentelerindeki art?şla birlikte emlak yönetimi [for buyers of apartments etc in Kyrenia and elsewhere] sunan acentelerde [estate agents of Northern Cyprus] de tahmin dilebilecek bir art?ş yaşand?.

Baz? emlak sahipleri [owners of properties such as apartments in central Kyrenia, Northern Cyprus] ikametgahlar?n? deðiştirerek KKTC'deki [Northern Cyprus] kendi evlerinde yaşayarak bak?m?n? da üstlenmeyi planlarken bir çoðu da özellikle daha uzun sürelerle orada olmayacaklar?n? planlayarak kiralamak için sat?n al?yorlar [purchase apartments etcin Kyrenia and elsewhere] ve böyle olunca da bir tür nezaret ayarlamak gereklilik haline geliyor. Komşular ve arkadaşlar genelde ya gönüllü bak?m ya da ayn? karş?l?ða dayal? yard?m sunarlar ki bu da çekici gelir. Yoksa deðil mi? Çünkü sorumluluk gerektiren beklenmedik bir sorun ç?kmas? durumunda (tavan?n çökmesi ve yanl?ş yap?c?n?n [property developer in Northern Cyprus] kiralanmas?) sadece pahal?ya patlamakla kalmaz, ayn? amanda iyi ilişkilerin de bozulmas?na yol açabilir.

Emlakini [property such as apartments etc in Northern Cyprus] yetkili bir acentenin [authorised estate agent in Northern Cyprus] bak?m?na b?rakmakla ev sahipleri [owners of properties such as apartments etc] sorumluluðun nerede bittiðini bilirler. Tabi ki ev ödevlerini yapm?şlarsa. Bir acenteyle acentenin [estate agent in Northern Cyprus] anlaşarak iş baðlaman?n kurallar? KKTC'de [Northern Cyprus] de diðer yerlerdekinden farkl? deðildir. Örneðin 'söze dayal? anlaşma' diye bir şey yoktur ve şartlar ve hizmetlerin dikkatlice kontrol edildiði bir anlaşma mutlaka bulunmal?d?r.
 Bak?m acentesi [property management company in Northern Cyprus] bulmaya gelince, en iyi yöntem bir telefon rehberindeki [such as the Buzz Book list of Northern Cyprus] listeye iðne saplamak ya da - bu başar?l? da olabilse de - bira içerken bir gazeteden [of Northern Cyprus] seçmektir. Hem avukatlar [lawyers of Northern Cyprus] hem de emlak acenteleri [estate agents of Northern Cyprus] sizlere isim verebilirler ve pek tabi ki bir çok emlak acentesinin acenteleri [estate agents of Northern Cyprus] kendilerine ait bak?m birimleri de vard?r department [property management departments to manage properties such as apartments in central Kyrenia etc]. Ancak dünyan?n başka yerlerinde de olduðu gibi sözlü teminatlar dikkate al?nmamal?d?r. Bak?n? acenteleri bu artan talebi karş?lamak için ortaya ç?karlarken, emlak yönetimi alan?nda deneyimleri olduðunu savunabilirler - ama belki de KKTC'de deðil [Northern Cyprus].

Her ülkenin kendine has geleneði, kültürü, uzlaşmas? var ve ancak KKTC'nin [Northern Cyprus] iş dünyas? yöntemleri yan?nda hem Türkçe hem de Ýngilizce'ye vak?f olanlar ustal?k iddias?nda bulunabilirler. Hiçbir sayg?n acente agent [respectable estate agent in Kyrenia, Northern Cyprus], kendilerinden referans olarak memnun kalm?ş müşterilerinin [purchasers of properties such as apartments] istenmesinden rahats?zl?k duymaz. Ev sahipleri [property owners in Northern Cyprus] öneride bulunmaktan memnun olacaklard?r ve eðer hala tatmin olunmam?şsa kişi listedeki diðer acenteye [estate agent of Northern Cyprus] gidebilir.

Herhangi bir bak?m acentesinin [any property management company of Northern Cyprus] işi yürütmek için, ister kurulmuş kay?tl? bir şirket yoluyla isterse işlemin KKTC [Northern Cyprus] yasalar?nda [Northern Cyprus laws] onaylanan bir başka tarz?yla olsun, yasal yetkisi bulunmal?d?r ve her müşterinin bunu kontrol etme hakk? da vard?r. Anlaşma bozulursa bunun büyük önemi vard?r. Bir acente [Northern Cyprus estate agent] tayin etmek söz konusu olduðunda her şey sadece asl?nda önemli olan bürokratik işlemler deðildir. Başar?l? bir şekilde yürümesi için, birinin evinin [property such as a flat] bak?m?n? üstlenmek çok kişisel hizmetle ilgili olduðundan, ilişkilerin karş?l?kl? beðeni, sayg? ve güven üzerine kurulu olmas? gerekir. Müşteri [Northern Cyprus property owner] ve acentenin [Northern Cyprus property management company] 'ayn? frekansta' olmalar? işe yarar. Çünkü örneðin oturma odas? mobilyalar?n?n kaplanmas? gibi bir talepte bulunduðunda, müşteri acentenin kendi zevkini anlad?ð?ndan emin olarak ona güvenebilir.
© 2005 - 2016 Distinctive Properties Ltd. Distinctive Properties Visitor Number