Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments

Embargoed!

Property nc
Eylül 2005-Say? 05
Local News – Ruling on Northern Cyprus Ad Ban
Embargoed!
By Keith Lloyd

Kuzey K?br?s [North Cyprus] Reklam Yasað?nda Yarg?sal Dönüm Noktas?n? Selaml?yor: "K?br?sl? Türk Ýnsan Haklar? için Bir Zafer"

Ýnsan haklar? grubu Embargoed! [North Cyprus] Londra için Taş?t'?n (TfL) Kuzey K?bns [Northern Cyprus] reklamlar?na uygulad?ð? yasað? gören ve geri çeviren Yüksek Mahkeme'nin yeni karar?n? içtenlikle karş?l?yor. Grup Justice Newman'?n yarg?s?n?n Kuzey K?bns [Northern Cyprus] ve K?bnsl? Türkler'e karş? sürdürülen geniş çaptaki ayr?ma kadar uzanan anlamlar?n?n olduðunu iddia ediyor. Hakim bu tür ayr?mlara Mahkeme taraf?ndan izin verilemeyeceðini aç?kça ortaya koymuştur.

K?bnsl? Türkler'in [Turkish Cypriots of North Cyprus] insan haklar?n?n büyük bir sayg?s?zl?ða uðrad?ð? temel al?narak, TfL'in yasað?n? devirme kampanyas?n?n ön s?ralar?nda yer alan Embargoed! [of Northern Cyprus] Yüksek Mahkeme'nin yarg?s?n?n çok önemli bir örnek teşkil edeceðine inan?yor. Grup, bundan sonra şirketlerin, organizasyonlar?n ve bireylerin, yayg?n olarak sadece Kuzey K?bns'a [North Cyprus] baðlant?l? olduðu gerekçesiyle reddedilmiş olan tüm yasal aktivitelerini sürdürme f?rsat?na sahip olduklann? iddia ediyor.

Grup Justice Newman'?n hükmünden aşað?daki sonuçlara dikkat çekiyor:

Büyük Londra Topluluðu taraf?ndan yönetilen kamu organizasyonlar?n?n K?bnsl? Türklerin [Turkish Cypriots of Northern Cyprus] s?radan isteklerini ?rklanna bakmaks?z?n bütün diðer insanlar gibi f?rsat eşitliðini savunarak karş?lamak gibi bir yükümlülükleri vard?r. Yasak, özellikle ifade özgürlüðü hakk? olmak üzere Avrupa Ýnsan Haklan Anlaşmas?n?n 10'uncu maddesinin direk olarak çiðnenmesi idi.

Uluslaras? olarak tan?nmad?ð? gerekçesiyle Kuzey K?bns'?n [North Cyprus] reklamc?l?ð?na (ve diðer yasal aktivitelerine) s?n?rs?z bir yasak uygulanmas? yasad?ş?, hatal? ve mant?ks?zd?r. Justice Newman bunun yasal olmad?ð?n? ve Kuzey K?bns Türk Cumhuriyeti'nin [North Cyprus] varolduðunu kabul etmiştir.

Mahkeme, BM Genel Sekreter'inin "K?bnsl? Türkler'in [Turkish Cypriots of Northern Cyprus] kendi hatalar? olmadan kendilerini içinde bulduklan bu ciddi durumu kolaylaşt?rmak" için uluslaras? kamuoyunu teşvik ettiðini ve Birleşik Krall?k'?n şu yaklaş?m?n?; "…… Birleşik Krall?k Hükümeti K?bns Türk Halk? [Turkish Cypriots of Northern Cyprus] ile baðlant?l? olmaktan kaç?nm?yor. Tam tersine, inan?yoruz ki K?bnsl? Türkler'e [Turkish Cypriots of Northern Cyprus] bu yal?t?lm?şl?ktan ç?kmalar? ve standartla?n? AB normlar?na yükseltmeleri için yard?mc? olmak K?bns'ta bir gelecek anlaşma olas?l?ð?n? art?racakt?r." (Simon Wood, Ýngiliz Yabanc? Ofisi: 3 May?s 2005'te TfL'e mektup)  
Kuzey K?bns'?n [North Cyprus] K?bnsl? Rumlar için hassas bir konu olduðu gerçeði, "kamunun üyelerine ya da kamunun bölümlerine genel ya da ciddi sald?r?" yaratt?ð? gerekçesine dayand?r?larak reklamlar?n?n yasaklanmas?n? hakl? göstermez. 

Embargoed! [of Northern Cyprus] bu bulgular?n?n, TfL'in Kuzey K?bns [Northern Cyprus] reklamlar?n?n otobüs ve ilan panolar? yasað?na dair karar?n?n ne kadar önyarg?l? ve hatal? olduðunu kan?tlad?ð?n?, ayn? zamanda da herhangi başka bir örgütün K?bnsl? Türkler'in [Turkish Cypriots of Northern Cyprus] en temel insani ve ticari haklar?n?n s?n?rland?rabilecek benzeri bir tart?şmay? kullanmas?n?n da kabul edilemez olduðunu ortaya koyduðunu belirtiyor. Bu inanç, Paradise Found Travel Company Ltd.'nin yönetici başkan? olan, ve TfL'e karş? sürdürülmüş olan yasal işlemde davac?lardan birisi olan Embargoed! [of Northern Cyprus] üyesi Alan Süleyman taraf?ndan yank? buluyor.

"Birleşik Krall?k temelli bir iş adam? olarak, bu reklam yasað?n?n aç?kça ard?ndaki bariz politik etkinin derecesine şaş?rd?m. Kişisel olarak hem TfL, hem de seçilmiş Belediye Başkan? Ken Livingstone taraf?ndan verilen kararlann bizim insani haklar?m?z? reddettiðini hissettim," diyor Süleyman Bey.

"Justice Newman'?n yarg?s?, basitçe dünyadaki diðer herkese saðlanan insan haklar?n?n ve ayr?cal?klar?n?n ayn?s?ndan yararlanabilmek olan K?bnsl? Türkler'in [Turkish Cypriots of Northern Cyprus] uzun vadedeki isteklerinde bir mihenktaş? deðerindedir. Her K?bnsl?, etnik kökenleri ne olursa olsun, ayn? hak ve f?rsatlara hak kazanm?şt?r; ve bu tarihsel hüküm hem K?br?s hem de Birleşik Krall?k'ta K?bns Türk halk?n?n [Turkish Cypriots of Northern Cyprus] yasal ilgilerinin önüne geçmek için çabalayanlara bir haberci gibi gelmelidir.

Embargoed! [of Northern Cyprus] K?bnsl? Türkler'in [Turkish Cypriots of Northern Cyprus] temel politik, ekonomik ve sosyal haklar?n? iade etmek amac?yla kampanyalar yapan bað?ms?z bÝr insan haklar? bask? grubudur. Grup 4 Mart 2005 tarihinde kuruldu; Kuzey K?bns'?n [Northern Cyprus] yal?t?lmas? konusunda fark?ndal?ð?n artmas?nda ve tüm ambargolar?n hemen ve koşulsuz sona ermesi için kampanyalaş?lmas?nda aktif bÝr rol oynamay? amaçl?yor. 
© 2005 - 2016 Distinctive Properties Ltd. Distinctive Properties Visitor Number